FAQ: K SME Good to Great_ธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่

ประเด็นคำถามทั่วไปเกี่ยวกับรายละเอียดของงานจุดเด่นของโครงการ

 • โอกาสในการรับคำปรึกษารายธุรกิจจากบริษัทที่ปรึกษาดิจิทัลเอเจนซี่ชั้นนำ เพื่อปรับกลยุทธ์สู่การเป็นธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่
 • โอกาสรับเงินรางวัลสนับสนุนการทำการตลาดออนไลน์ รายละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล จากธนาคารกสิกรไทย

1. คำถาม: ขอทราบรายละเอียดของโครงการ K SME Good to Great คอร์สอัพธุรกิจเก่งให้โต (ธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่)
คำตอบ: โครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย,สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด, Digitory, ITopplus และ Zort ในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจค้าปลีก ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
1.1 งานสัมมนา "เปิดสูตรความสำเร็จ SME ค้าปลีกยุคใหม่"
สัมมนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ทราบแนวโน้มและทิศทางค้าปลีกยุคใหม่ พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน รู้จักเครื่องมือ Online เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจ และทราบมุมมอง กลยุทธ์จากธุรกิจค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จ (สงวนสิทธิ์ 2 ท่าน ต่อ 1 บริษัท)
1.2 แคมป์อบรมเชิงลึกธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่
แคมป์อบรมเชิงลึก 3 วัน ณ ห้องสุขุมวิท 1 – 3 ชั้น 3 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมแคมป์อบรมเชิงลึกจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของโครงการ จำนวน 50 บริษัท (สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 บริษัท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแคมป์จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ อาทิ กลยุทธ์จัดการธุรกิจค้าปลีก การบริหารคลังสินค้า กลยุทธ์ O2O Marketing เข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือ Online Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโอกาสได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่
1.3 ธุรกิจที่แกร่งที่สุด จำนวน 5 ธุรกิจ ที่นำนวัตกรรมไปใช้พัฒนาธุรกิจ จะได้รับสิทธิ์ดังนี้
 • โอกาสในการรับคำปรึกษารายธุรกิจจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ เพื่อปรับกลยุทธ์สู่การเป็นธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่
 • เงินรางวัลสนับสนุนการทำการตลาดออนไลน์ รายละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล จากธนาคารกสิกรไทย
2. คำถาม: ใครคือผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
คำตอบ: คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภาคธุรกิจค้าปลีก หรือ ค้าส่ง
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือทายาทที่มีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจเท่านั้น
 • เป็นธุรกิจตามกฎหมายไทย เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
 • มีรายได้ของธุรกิจไม่เกิน 400 ล้านบาท ต่อปี และมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • เป็นบริษัทที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร และการเงิน ที่สามารถนำกลยุทธ์จากโครงการไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารธุรกิจค้าปลีก ให้เกิดผลได้จริง
3. คำถาม: เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเมื่อไหร่
คำตอบ: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิถุนายน – วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
4. คำถาม: สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนา หรือ แคมป์อบรมเชิงลึก ผ่านช่องทางใด
คำตอบ: สมัครผ่านเว็บไซต์ www.ksmegoodtogreat.com
5. คำถาม: อยากทราบวัน-เวลา และ สถานที่ในจัดงานสัมมนา "เปิดสูตรความสำเร็จ SME ค้าปลีกยุคใหม่"
คำตอบ: วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 – 17.00 น. ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
6. คำถาม: มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการหรือไม่
คำตอบ: ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมโครงการ ยกเว้นเรื่องค่าที่จอดรถที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง
7. คำถาม: ผู้สมัครจำเป็นต้องเป็นลูกค้าธนาคารหรือไม่
คำตอบ: ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าธนาคาร
8. คำถาม: สามารถลงทะเบียนสมัครเฉพาะแคมป์อบรมเชิงลึก ได้หรือไม่
คำตอบ: ไม่สามารถ หากผู้สมัครต้องการเข้าร่วมแคมป์ “อบรมเชิงลึก” ต้องลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา "เปิดสูตรความสำเร็จ SME ค้าปลีกยุคใหม่" ด้วย
9. คำถาม: สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา"เปิดสูตรความสำเร็จ SME ค้าปลีกยุคใหม่" ที่หน้างานได้หรือไม่ (Walk-in)
คำตอบ: ไม่เปิดรับลงทะเบียนหน้างาน ผู้เข้าร่วมงานจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านหน้าเว็บ www.ksmegoodtogreat.com ภายในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น
10. คำถาม: หากลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนไปลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาและแคมป์อบรมเชิงลึก สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
คำตอบ: สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ เฉพาะในงานสัมมนา "เปิดสูตรความสำเร็จ SME ค้าปลีกยุคใหม่" หรือภายในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น
11. คำถาม: จะสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่างไร
คำตอบ: ทางธนาคารจะจัดส่ง Email ยืนยันผลการลงทะเบียนหลังการสมัคร
12. คำถาม: หากลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าไว้แล้ว ในวันงานจะต้องเอาเอกสารอะไรมาแสดงหรือไม่
คำตอบ: ไม่ต้องใช้เอกสาร สามารถแจ้งข้อมูลชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ กับเจ้าหน้าที่ในวันงานได้เลย
13. คำถาม: จำกัดจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหรือไม่
คำตอบ: งานสัมมนา"เปิดสูตรความสำเร็จ SME ค้าปลีกยุคใหม่" จำกัดจำนวน 600 ท่าน
แคมป์อบรมเชิงลึก จำกัดจำนวน 50 บริษัท (สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 บริษัท) โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของโครงการ และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแคมป์อบรมเชิงลึก
14. คำถาม: แคมป์อบรมเชิงลึก เกี่ยวกับอะไร และได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
คำตอบ: เป็นคอร์สที่มีความเข้มข้น และเน้นหาแตกต่าง ผู้เข้าร่วมแคมป์จะได้เรียนรู้เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ทั้งในมุมทฤษฎีและปฏิบัติจริง เพื่อบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมโอกาสในการได้รับคำปรึกษารายธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรม Networking เพื่อสร้างมิตรภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมธุรกิจเดียวกัน
15. คำถาม: เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมแคมป์อบรมเชิงลึก
คำตอบ:
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ครบตามวันและเวลาที่กำหนด
 • ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแคมป์ฯไม่เกิน 1 ท่าน ต่อ 1 บริษัท
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมแคมป์ฯ จำนวน 50 บริษัท ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง Email และ SMS ที่ลงทะเบียนสมัครไว้
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กิจกรรม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในแคมป์ฯโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. คำถาม: ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมแคมป์อบรมเชิงลึกเมื่อไหร่
คำตอบ: วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ผ่านช่องทาง Email และ SMS ที่ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-Biz Contact Center 02-8888822
17. คำถาม: การเดินทางมาสถานที่จัดงานสัมมนา"เปิดสูตรความสำเร็จ SME ค้าปลีกยุคใหม่"มาได้ทางไหนบ้าง
คำตอบ: 1. เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
สามารถลงสถานีพหลโยธิน ใช้ทางออกที่ 3 และเดินขึ้นสะพานลอยเข้าห้างทางประตูโซน D
2. แผนที่กรณีเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว
สามารถจอดรถได้ที่บริเวณที่จอดรถห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

แผนที่ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
18. คำถาม: การเดินทางมาสถานที่จัดงานแคมป์อบรมเชิงลึก
คำตอบ: 1. เดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS
ลงสถานีนานา ใช้ทางออกที่ 2 เดินจากสถานนีมุ่งหน้าไปยังสี่แยกนานา ประมาณ 50 เมตร โรงแรมจะอยู่ทางซ้ายมือ
2. เดินทางมาทางรถยนต์ส่วนตัว
จากถนนพระราม 4 มุ่งหน้าสู่สี่แยกคลองเตย จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยก ผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มุ่งหน้าสู่สี่แยกอโศก จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยก เข้าสู่ถนนสุขุมวิท

แผนที่ the landmark bangkok