FAQ: K SME Good to Great

ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอาง

ประเด็นคำถามทั่วไปเกี่ยวกับรายละเอียดของงานจุดเด่นของโครงการ

 • โอกาสในการรับคำปรึกษารายธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่สนับสนุนด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอาง
 • โอกาสจับคู่ธุรกิจกับช่องทางชั้นนำของประเทศ (Central Food Hall, Tops, 24 catalog และshopat24.com)
 • โอกาสรับเงินรางวัลสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธนาคารกสิกรไทย รายละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

1. คำถาม: ขอทราบรายละเอียดของโครงการ K SME Good to Great คอร์สอัพธุรกิจเก่งให้โต (ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอาง)
คำตอบ: โครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ช้อปปิ้ง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอางให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน
รายละเอียดโครงการดังนี้
1.1 งานสัมมนา “ก้าวทันเทรนด์ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอาง“
สัมมนาให้ความรู้จากกูรูตัวจริง ทราบสถานการณ์ในปัจจุบัน แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการนำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงทราบมุมมองธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้ธุรกิจปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม (สงวนสิทธิ์ 2 ท่าน ต่อ 1 บริษัท)

1.2 แคมป์อบรมเชิงลึกธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอาง
แคมป์อบรมเชิงลึก 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัด พระนครศรีอยุธยาโดยผู้เข้าร่วมแคมป์อบรมเชิงลึกจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของโครงการ จำนวน 50 บริษัท (สงวนสิทธิ์ 2 ท่าน ต่อ 1 บริษัท) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในแคมป์จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ ทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับการผลิต การเพิ่มนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โอกาสจับคู่ธุรกิจกับช่องทาง Central Food Hall, Tops, 24 catalog และ shopat24.com และโอกาสได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

1.3 ธุรกิจที่แกร่งที่สุด จำนวน 5 ธุรกิจ ที่นำนวัตกรรมไปใช้พัฒนาธุรกิจ จะได้รับสิทธิ์ดังนี้
 • ได้รับคำปรึกษารายธุรกิจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงเงินทุนในการพัฒนาศักยภาพรายธุรกิจจากชุดโครงการ Innovative House ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF)
 • เงินรางวัลสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจจากธนาคารกสิกรไทย รายละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการจะได้รับสิทธิ์พิจารณาเข้าช่องทางจัดจำหน่ายตามเงื่อนไขของ Central Food Hall , Tops, 24 catalog และ shopat24.com
2. คำถาม: ใครคือผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
คำตอบ: คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภาคธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอาง
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือทายาทที่มีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจเท่านั้น
 • เป็นธุรกิจตามกฎหมายไทย เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
 • มีรายได้ของธุรกิจไม่เกิน 400 ล้านบาท ต่อปี และมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • เป็นบริษัทที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร การเงิน และการจัดการระดับหนึ่งที่สามารถนำกลยุทธ์จากโครงการไปปรับปรุงและพัฒนาการผลิตให้เกิดผลได้จริง
3. คำถาม: เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเมื่อไหร่
คำตอบ: เปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 26 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
4. คำถาม: สามารถสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา และแคมป์อบรมเชิงลึก ผ่านช่องทางใด
คำตอบ: สมัครผ่านเว็บไซต์ www.ksmegoodtogreat.com
5. คำถาม: อยากทราบวัน-เวลา และ สถานที่จัดงานสัมมนา “ก้าวทันเทรนด์ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอาง”
คำตอบ: วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 12.30 – 17.00 น. ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
6. คำถาม: มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนาและแคมป์อบรมเชิงลึกหรือไม่
คำตอบ: ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมงานสัมมนา “ก้าวทันเทรนด์ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอาง”
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแคมป์อบรมเชิงลึก ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าห้องพักด้วยตนเอง
7. คำถาม: ผู้สมัครจำเป็นต้องเป็นลูกค้าธนาคารหรือไม่
คำตอบ: ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าธนาคาร
8. คำถาม: สามารถลงทะเบียนสมัครเฉพาะแคมป์อบรมเชิงลึก ได้หรือไม่
คำตอบ: ไม่สามารถ หากผู้สมัครต้องการเข้าร่วมแคมป์ “อบรมเชิงลึก” ต้องลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา
“ก้าวทันเทรนด์ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอาง” ด้วย
9. คำถาม: สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาที่หน้างานได้หรือไม่ (Walk-in)
คำตอบ: ไม่เปิดรับลงทะเบียนหน้างาน ผู้เข้าร่วมงานจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.ksmegoodtogreat.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
10. คำถาม: หากลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาไปแล้ว และต้องการสมัครแคมป์อบรมเชิงลึกเพิ่มสามารถลงทะเบียนเพิ่มได้หรือไม่
คำตอบ: สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ เฉพาะในงานสัมมนา “ก้าวทันเทรนด์ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอาง” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เท่านั้น
11. คำถาม: จะสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่างไร
คำตอบ: ทางธนาคารจะส่ง Email ยืนยันผลการลงทะเบียนหลังการสมัคร
12. คำถาม: หากลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าไว้แล้วในวันงานจะต้องเอาเอกสารอะไรมาแสดงหรือไม่
คำตอบ: ไม่ต้องใช้เอกสาร สามารถแจ้งชื่อ- นามสกุล หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเจ้าหน้าที่ในวันงาน
13. คำถาม: จำกัดจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหรือไม่
คำตอบ: งงานสัมมนาฯ จำกัดจำนวน 400 ท่าน แคมป์อบรมเชิงลึก จำกัดจำนวน 100 ท่าน 50 บริษัท โดยเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของโครงการ และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแคมป์อบรมเชิงลึก
14. คำถาม: แคมป์อบรมเชิงลึกเป็นการอบรมเกี่ยวกับอะไร และได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
คำตอบ: เป็นแคมป์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องสำอาง เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง ในมุมทฤษฎีและปฏิบัติจริง พร้อมโอกาสจับคู่ธุรกิจกับช่องทางจำหน่ายชั้นนำรวมถึงรับคำปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
15. คำถาม: เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมแคมป์อบรมเชิงลึก
คำตอบ:
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ครบตามวันและเวลาที่กำหนด
 • ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย
 • ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมแคมป์ฯไม่เกิน 2 ท่าน ต่อ 1 บริษัท
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กิจกรรม และสิทธิประโยชน์ต่างๆในโครงการ
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมแคมป์ฯจำนวน 50 บริษัท ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
  ผ่านทาง Email และ SMS ที่ลงทะเบียนไว้
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแคมป์ฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าห้องพักด้วยตนเอง
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
16. คำถาม: ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมแคมป์อบรมเชิงลึกเมื่อไหร่
คำตอบ: วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ผ่านช่องทาง Email และ SMS ที่ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-Biz Contact Center 02-8888822
17. คำถาม: การเดินทางมาสถานที่จัดงาน “ก้าวทันเทรนด์ธุรกิจอาหารและเครื่องสำอาง” ในวันศุกร์ที่
26 เมษายน 2562 มาได้ทางไหนบ้าง
คำตอบ: 1. เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
สามารถลงสถานีพหลโยธิน ใช้ทางออกที่ 3 และเดินขึ้นสะพานลอยเข้าห้างทางประตูโซน D
2. แผนที่กรณีเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว
สามารถจอดรถได้ที่บริเวณที่จอดรถห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
18. คำถาม: การเดินทางมาสถานที่จัดงานแคมป์อบรมเชิงลึก
สามารถจอดรถได้ที่บริเวณที่จอดรถโรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา